Regulamin

INTERNETOWE TARGI FARMACEUTYCZNE

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Definicje

 

Internetowe Targi Farmaceutyczne – prowadzony przez firmę Contact Pharm Sp. z o.o. - S.K.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 8/10, serwis internetowy w jezyku polskim, pod adresem ContactPharmTargi.pl, oferujący Użytkownikom produkty Wystawców i usługi z tym związane, w konwencji internetowych targów branżowych

 

Użytkownik – podmiot gospodarczy (apteka ogólnodostępna, punkt apteczny, apteka szpitalna, apteka zakładowa), który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Contact Pharm na zasadach określonych w Regulaminie

 

Wystawca – podmiot gospodarczy (producent farmaceutyczny), który zawarł z Contact Pharm Umowę Udziału w Internetowych Targach Farmaceutycznych, oferujący Użytkownikom do sprzedaży Towary w ramach niniejszego serwisu internetowego

 

Towar – rzecz oferowana do sprzedaży przez Wystawcę, zgodnie z Regulaminem, która Użytkownik może zamówić u Wystawcy za pomocą niniejszego serwisu internetowego

 

Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Contact Pharm pod unikalną nazwą konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach niniejszego serwisu internetowego

 

Rejestracja - procedura zakładania konta

 

Regulamin - niniejszy Regulamin Internetowych Targów Farmaceutycznych

 

2. Warunki korzystania z Internetowych Targów Farmaceutycznych


2.1 Dostęp do stoisk i ofert Wystawców mają tylko Użytkownicy, posiadający konto, po zalogowaniu się.

 

2.2 Użytkownikami mogą być apteki, które dopełnią Rejestracji. Rejestracji może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu apteki wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji, osoba ta, powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy apteki , adresu e-mail będący loginem, numeru telefonu kontaktowego, adresu apteki, jej nr NIP oraz ustanowić hasło.

 

2.3 Rejestracja oraz korzystanie z Internetowych Targów Farmaceutycznych są bezpłatne.

 

2.4 Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana przez Internetowe Targi Farmaceutyczne wiadomość potwierdzająca Rejestrację.

 

2.5 Internetowe Targi Farmaceutyczne mogą uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu internetowego przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2.2.

 

2.6 W wyniku prawidłowej Rejestracji Internetowe Targi Farmaceutyczne tworzą dla Użytkownika Konto przypisane do danych firmy podanych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w niniejszym serwisie adresu email i hasła (logowanie).

 

2.7 Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie ContactlPharmTargi.pl. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

 

2.8 Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może uczestniczyć w targach i korzystać z usług jakie udostępnia Contact Pharm w ramach Internetowych Targów Farmaceutycznych.

 

2.9 Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konta mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

 

2.10 Internetowe Targi Farmaceutyczne zastrzegają sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Internetowe Targi Farmaceutyczne w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Internetowe Targi Farmaceutyczne mogą uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

 

2.11 Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Contact Pharm Sp. z o.o. - S.K.A. danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

 

 

II. TARGI

 

1. Użytkownik może uczestniczyć w Targach/logować się, nieograniczoną ilość razy.

 

2. Użytkownik bierze udział w Targach przez odwiedzenie wirtualnej hali targowej, w której rozmieszczone są stoiska Wystawców lub korzystając bezpośrednio z funkcji ‘lista wystawców’. Użytkownik może odwiedzać zwizualizowane stoiska poszczególnych Wystawców, na których może zapoznać się z informacjami oraz ofertami targowymi zamieszczonymi przez Wystawców. Użytkownik może kontaktować się z Wystawcami , negocjować ceny , zgodnie z zasadami określonymi przez Wystawców oraz składać zamówienia na Towary Wystawców za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez Internetowe Targi Farmaceutyczne.

 

3. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, w okresie trwania targów. Składanie zamówień odbywa się na podstronie Oferta Wystawcy. Zamówione produkty oraz ich ceny są widoczne dla użytkownika w dziale zamówienia. Internetowe Targi Farmaceutyczne zobowiązują się niezwłocznie przekazać zamówienie do wybranej przez Użytkownika hurtowni.

 

4. Contact Pharm, jako operator Internetowe Targi Farmaceutyczne, umożliwia Użytkownikom zamawianie Towarów oferowanych przez Wystawców na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Internetowe Targi Farmaceutyczne nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami a Wystawcą i nie gwarantuje, że Wystawca oraz Użytkownik mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży /zakupu tego Towaru.

 

5. Dostawa Towaru, jej termin i forma płatności za niego jest zgodna z warunkami handlowymi apteki oraz warunkami Wystawcy.

 

6. Internetowe Targi Farmaceutyczne nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania Wystawców i dystrybutorów w postaci Hurtowni, w ramach Internetowych Targów Farmaceutycznych, ani za nienależyte wykonanie bądź niezrealizowaniu przez nich zamówień zawartych w wyniku targów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Internetowe Targi Farmaceutyczne w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów zamawianych w ramach targów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników i Wystawców, zdolność Wystawców do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających zamówienia.

 

7. Internetowe Targi Farmaceutyczne nie sprawdzają Towarów oferowanych w ramach targów, zapewnia jednak o dopuszczeniu do targów Wystawców i Towarów jedynie zgodnych z tematyką targów oraz profilem działalności Użytkowników serwisu.

 

8. Cena produktu jest szacunkową hurtową ceną netto dla apteki.

 

9. Ceną zakupu jest ceną orientacyjną w chwili złożenia zamówienia przez stronę Internetowe Targi Farmaceutyczne. Oferta asortymentowa może być aktualizowana w każdym dniu trwania targów.

 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Internetowe Targi Farmaceutyczne, w tym do logo Contact Pharm, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Internetowych Targach Farmaceutycznych, przysługują Contact Pharm. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń (logotyp) będących przedmiotem praw przysługujących Contact Pharm za wyjątkiem sytuacji zgody Contact Pharm w formie pisemnej.

 

2. Dane Użytkowników są ujawniane Wystawcom jedynie w przypadkach kontaktu Użytkownika z Wystawcą za pomocą narzędzi udostępnionych w Internetowych Targach Farmaceutycznych (formularz kontaktowy, chat itp.) lub po złożeniu zamówienia przez Użytkownika. Dane te, mogą tez być ujawniane w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą Użytkownika, którego dane te dotyczą.

 

3. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.